Select Page
歐博真人百家樂賭神必贏法

歐博真人百家樂賭神必贏法

歐博真人百家樂賭神必贏法 歐博娛樂城做為賭場,肯線上開放伺服器平台,自然就不怕歐博會員來贏錢。在歐博娛樂城中的歐博百家樂的確是這樣的,歐博娛樂城只擔心歐博會員不來賭。而自從歐博百家樂算牌法現世以後,正收益率的的逢賭必贏,在歐博百家樂代替了負收益率的逢賭必輸,使歐博娛樂城感到危機重重,深深受到威脅,但歐博娛樂城不像其他線上娛樂城,急著修改歐博百家樂的賭規,並做出種種限制,而是繼續讓歐博會員中的高手在歐博百家樂使用必贏的方式,賺取的便是不懂歐博百家樂的新手的錢。...
賭神破解歐博娛樂城方法

賭神破解歐博娛樂城方法

賭神破解歐博娛樂城方法 口訣:見莊跟莊,見閑跟閑,見跳跟跳,損三暫停,虧五贏六,止於五五。 一、破解歐博娛樂城第一手不下注。若第一手開莊,則跟買莊,直跟至莊斷。若第一手開閑,則跟買閑,直跟至於閑斷。不買和(TIE),也不計算和。 二、破解歐博百家樂若原來跟莊,莊斷後(即閑開始出現),即改跟閑,直跟至閑斷。同理,若原來跟閑,那麽待閑斷後(即莊開始出現),即改跟莊,直跟至莊斷。如此不斷重復。 三、若跟莊或跟閑連輸兩手,則改爲跟買“跳”(買前一手的相反。即前一手開閑,則下一手買莊。...